ALGEMENE VOORWAARDEN
MakeSense Amsterdam v.o.f.

KVK-nummer: 67412807
Inzake het verzorgen van (een video) marketingstrategie en de vervaardiging van een animatiefilm of videofilm.
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Door verlening van een opdracht aan MakeSense Amsterdam v.o.f. verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van MakeSense Amsterdam v.o.f. en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
1.2 Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en MakeSense Amsterdam v.o.f. opgenomen wordt,
1.3 Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen MakeSense Amsterdam v.o.f. en een opdrachtgever waarop MakeSense Amsterdam v.o.f. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Artikel 2: Uitvoering opdracht door MakeSense Amsterdam v.o.f.
2.1 MakeSense Amsterdam v.o.f. zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen uitvoeren.
2.2
I. MakeSense Amsterdam v.o.f. kan de uitvoering van een opdracht voor het verzorgen van videomarketing, website development, online analytics, lead generation, online marketing, inbound marketing of een strategisch advies separaat of geïntegreerd aanbieden en met de opdrachtgever overeenkomen.
Een uitgebreid strategisch advies en de uitvoering daarvan kan bestaan uit verschillende fasen:
a. analyse van uw online activiteiten of wensen vooraf, alsmede het plaatsen en doormeten en de verslaggeving van het kijkgedrag ten aanzien van de content op verschillende eventueel speciaal voor u gecreëerde pagina’s op (sociale media) platforms, websites en/of videospelers (branded players) achteraf;
b. het ontwikkelen van verschillende soorten online content, waaronder (animatie)films, blogs, online advertentiecampagnes, e-books, e.d.
c. het gebruiken en plaatsen van online content als referentie casussen voor online analyses;
d. website development (website ontwikkeling);
e. online marketing;
f. lead generation, het vergaren van bruikbare contacten in uw doelgroep;
g. op basis van de metingen geven van strategische adviezen om tot een succesvolle (inbound content) marketingstrategie te komen.
Onderdeel van het verzorgen van inbound marketingstrategie kan zijn het maken van een video of animatie, zoals hieronder wordt beschreven.
II. De uitvoering van een opdracht voor het maken van een animatiefilm bestaat meestal uit 4 onderstaande fases. Na elke fase vraagt MakeSense Amsterdam v.o.f. van de opdrachtgever een (schriftelijke) fiattering. In de door MakeSense Amsterdam v.o.f. afgegeven prijsopgave heeft de opdrachtgever recht op één feedback ronde per fase.
a. Bij de oplevering van het creatieve concept en copy;
b. Bij de oplevering van de concept art;
c. Bij de oplevering van het storyboard;
d. Bij de oplevering van de animatie;
III. De uitvoering van een opdracht voor een videofilm bestaat meestal uit 5 fases. Na elke fase vraagt MakeSense Amsterdam v.o.f. van de opdrachtgever een (schriftelijke) fiattering. In de door MakeSense Amsterdam v.o.f. afgegeven prijsopgave heeft de opdrachtgever doorgaans recht op één feedback ronde per fase.
a. Conceptontwikkeling
b. Pre-productie;
c. Productie
d. Post-Productie
d. Oplevering van de film;
Elke fase kan door MakeSense Amsterdam v.o.f. steeds separaat worden gefactureerd. Bij een videofilm is MakeSense Amsterdam v.o.f. alvorens met de productie aan te vangen gerechtigd te eisen dat al haar out-of-pocketkosten en kosten aan derden, alsmede de helft van het totale productiebudget vooraf betaald dient te worden. MakeSense Amsterdam v.o.f. heeft het recht de opdracht op te schorten totdat volledige betaling van de aan de opdrachtgever verzonden facturen zijn ontvangen.
2.3 Indien een opdrachtgever na schriftelijke fiattering van een fase alsnog wijzigingen wil aanbrengen, zullen er door MakeSense Amsterdam v.o.f. meerkosten in rekening worden gebracht. Voor het uitvoeren van het meerwerk zal er eerst een prijsopgaaf m.b.t. tot de meerkosten worden verstrekt aan de opdrachtgever, tenzij deze reeds vermeld waren in de offerte. Zijn meerkosten niet in de offerte genoemd, dan zal MakeSense Amsterdam v.o.f. het meerwerk uitvoeren, na het aanvaarden van de prijsopgaaf door de opdrachtgever.
2.4 Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum. In geval van overschrijding van enige termijn zullen partijen zo spoedig mogelijk in overleg treden. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever MakeSense Amsterdam v.o.f. derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. MakeSense Amsterdam v.o.f. dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. MakeSense Amsterdam v.o.f. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
2.5 Als meerwerk wordt gezien: alle additionele diensten zoals vermeld in de offerte en het later als meerwerk aangegeven werk.
Artikel 3: Medewerking van de opdrachtgever
3.1 Volledige en tijdige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan MakeSense Amsterdam v.o.f. binnen de verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, huisstijl-elementen, foto’s en andere zaken.
3.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en noodzakelijke specificaties.
3.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten of fiattering door de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft MakeSense Amsterdam v.o.f. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.
Artikel 4: Prijs, betaling, zekerheidstelling
4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
4.2 Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudste uitstaande factuur.
4.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Indien de opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal verschuldigde bedrag. Indien MakeSense Amsterdam v.o.f. evenwel aantoont dat deze ter inning van zijn vordering hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking.
4.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van MakeSense Amsterdam v.o.f. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 5: Intellectueel Eigendom
5.1 Het intellectueel eigendomsrecht op de adviezen, werken, publicaties en ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen, komt toe aan en blijft bij MakeSense Amsterdam v.o.f. of diens licentiegevers.
5.2 MakeSense Amsterdam v.o.f. mag te allen tijde zijn naam vermelden bij de publicatie, het ontwerp of werk of op de titelrol van het audiovisuele werk. Tevens is MakeSense Amsterdam v.o.f. gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers. De opdrachtgever zal indien MakeSense Amsterdam v.o.f. dat nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van MakeSense Amsterdam v.o.f. en het jaar van de eerste openbaarmaking.
5.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MakeSense Amsterdam v.o.f. en/of diens licentiegever de door MakeSense Amsterdam v.o.f. aan de opdrachtgever geleverde adviezen, werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.
5.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MakeSense Amsterdam v.o.f. de door MakeSense Amsterdam v.o.f. geleverde adviezen, ontwerpen en/of (audiovisuele) werken te bewerken en/of te vertalen.
5.5 Wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig is nagekomen, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot integrale openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het verspreidingsgebied conform de bestemming (gebruik) en verspreidingsduur als bij de opdracht is overeengekomen.
5.6 In de tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming (gebruik). In geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.
5.7 De opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van MakeSense Amsterdam v.o.f. door MakeSense Amsterdam v.o.f. aan de opdrachtgever gepresenteerde adviezen, voorstellen, storyboards, tekeningen, treatments, ontwerpen of audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
5.8 Voor verschillende onderdelen, zoals webpagina’s, e-books, weblogs, muziek, geluid, stockmateriaal, e.d. kan MakeSense Amsterdam v.o.f. een rechten buy-out bedingen of de kosten van de buy-out vermeerderd met een productievergoeding in rekening brengen. Indien er geen gebruik (territoir, medium en periode) is overeengekomen geldt dat de opdrachtgever het resultaat van de opdracht slechts intern voor een jaar mag gebruiken.
5.9 Tenzij anders afgesproken mag MakeSense Amsterdam v.o.f. het resultaat van de opdracht (animatie) gebruiken ter promotie van haar bedrijf op haar website of anderszins.
Artikel 6: Klachten, in gebreke stelling
6.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan MakeSense Amsterdam v.o.f.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MakeSense Amsterdam v.o.f. in staat is adequaat te reageren.
6.2 Indien een klacht gegrond is, zal MakeSense Amsterdam v.o.f. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Artikel 7: Aansprakelijkheid van MakeSense Amsterdam v.o.f.
7.1 MakeSense Amsterdam v.o.f. is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht begaan, dan wel van personen waarvan MakeSense Amsterdam v.o.f. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
7.2 Iedere aansprakelijkheid van MakeSense Amsterdam v.o.f. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. MakeSense Amsterdam v.o.f. in voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door MakeSense Amsterdam v.o.f. gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
7.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, de schade schriftelijk bij MakeSense Amsterdam v.o.f. heeft gemeld.
7.4 Indien MakeSense Amsterdam v.o.f. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MakeSense Amsterdam v.o.f. beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Artikel 8: Overmacht
8.1 Een tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 9: Vrijwaring
9.1 MakeSense Amsterdam v.o.f. vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom. Ten aanzien van muziekauteursrechten vrijwaart MakeSense Amsterdam v.o.f. de opdrachtgever slechts voor het vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in de productie, zoals aangegeven in een contract met de opdrachtgever. Er kan overeengekomen worden dat niet MakeSense Amsterdam v.o.f., maar opdrachtgever verantwoordelijk is voor de muziekrechten (middels een overeenkomst).
9.2 De opdrachtgever vrijwaart MakeSense Amsterdam v.o.f. voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van bepaalde handelingen, objecten, teksten et cetera, waarvan MakeSense Amsterdam v.o.f. het schade veroorzakend of inbreuk makend karakter in redelijkheid niet kan beoordelen.
Artikel 10: Privacy Policy
MakeSense Amsterdam v.o.f.’s privacy beleid is van overeenkomstige toepassing. De privacy policy kunt u vinden op de website: www.makesense.amsterdam of wordt u op verzoek kosteloos toegestuurd.

Artikel 11: Geschillen
11.1 De rechter in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft MakeSense Amsterdam v.o.f. het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
11.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 12: Toepasselijk recht
12.1 Op elke overeenkomst tussen MakeSense Amsterdam v.o.f. en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 13: Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
13.1 Deze voorwaarden zijn tevens op te vragen via de website van MakeSense Amsterdam v.o.f. of via hello@makesense.amsterdam.
13.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
13.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.
13.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MakeSense Amsterdam v.o.f. en opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Amsterdam, juni 2018